POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE/ POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1. Postanowienia Ogólne
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Klientów korzystających z usług świadczonych przez Administratora i stanowi wypełnienie
obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).
§2. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: dane osobowe), jest ,,DAN-POLTHERM”
Sp. z o. o. z siedzibą w Rusocinie, posiadająca następujące dane kontaktowe: adres
korespondencyjny: ul. Gdańska 12, 83-031 Rusocin; adres e-mail: office@dan-poltherm.pl; nr
telefonu: 58 692 11 77 [zwana dalej: ,,Administratorem”].
§3. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.
2. Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i
zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z
naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
§4. Wymóg/ dobrowolność podania danych osobowych
1. Podanie wymaganych przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne dla zawarcia i realizacji umowy handlowej lub umowy serwisowej lub
złożenia oferty handlowej, jej negocjowania oraz jej przyjęcia, czyli podanie danych
jest konieczne dla złożenia Twojego zamówienia, przyjęcia zamówienia i jego
realizacji. Jeżeli nie podasz wymaganych danych możemy odmówić zawarcia i
realizacji umowy handlowej lub umowy serwisowej lub złożenia oferty handlowej i
dokonywania dalszych czynności związanych ze złożeniem tejże oferty.
2. W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została
wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie
danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie
uniemożliwi Administratorowi informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
§5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) i f) RODO w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług (złożenia i
realizacji zamówień; złożenia i negocjowania oferty handlowej);
b) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez adres e-mail;
c) kontaktowania się z Tobą celem realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia lub
negocjowania oferty handlowej, za pomocą środków komunikacji na odległość (e-mail;
poczta; telefon);
d) realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy;
e) archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, celem
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
g) dokonywania rozliczeń finansowych, w szczególności wystawiania dowodów
księgowych;
h) wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
i) marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów będący prawnie uzasadnionym
interesem Administratora;
j) wykrywania nadużyć i zapobiegania im.
§6. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane
identyfikacyjne (imię, nazwisko), nazwa firmy; nr NIP, dane adresowe, numer telefonu, adres
e-mail.
§7. Odbiorcy danych osobowych.
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom : operatorom systemów
płatności; biurom rachunkowym; kancelariom prawniczym; firmom informatycznym;
hostingowcom; podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.
§8. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
§9. Okres przechowywania danych osobowych.
Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, w tym poprzedzający
zawarcie umowy, okres składania, negocjowania i przyjmowania ofert handlowych, jak i po
jego zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez
Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą
przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach
podatkowych. Twoje dane osobowe Administrator przechowuje także dla potrzeb
marketingowych do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub
cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub sami ustalimy, że się
zdezaktualizowały.
§10. Twoje uprawnienia.
1. Przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych
osobowych, w tym przysługuje Ci prawo wniesienia ,,sprzeciwu marketingowego”
wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli
skorzystasz ze ,,sprzeciwu marketingowego” – zaprzestaniemy przetwarzania danych
osobowych w tym celu.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy (w tym składania, negocjowania i przyjmowania ofert handlowych) lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania, tj. do żądania by Administrator
ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
lub do wykonywania uzgodnionych z Tobą działań.
5. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.
6. W celu wykonania przysługujących Ci praw lub złożenia skargi, skieruj żądanie pod
adres e-mail: office@dan-poltherm.pl, zadzwoń pod numer 58 692 11 77 lub dokonaj
tego w siedzibie Administratora.
§11. Pliki cookies
1. Administrator jedynie za pomocą plików cookies zbiera dane w sposób automatyczny,
podczas samego korzystania przez Ciebie ze strony internetowej www.dan-poltherm.pl
2. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone do korzystania ze
strony internetowej www.dan-poltherm.pl, dalej: ,,strona internetowa”).
3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu: rozpoznania urządzenia
używanego przez Klienta; w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony
internetowej; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci
korzystają ze strony internetowej, co umożliwi ulepszenie jej struktury i zawartości.
4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików
cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
§12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, że w oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie
podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.