Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne DP Basic

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne

Centrale DP Basic przeznaczone są aby spełniać parametry komfortu w każdym środowisku wewnętrznym zgodnie z przepisami zużycia energii w UE przy spełnianiu optymalnego komfortu oraz zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych. Typoszereg central DP Basic pozwala tak dobrać centralę, że można dopasować się praktycznie z każdymi parametrami, począwszy od prostszych wersji, zawierających tylko wentylatory i filtr do rozwiązań spełniających pełne warunki komfortu ze zintegrowanym chłodzeniem i grzaniem w jednym zespole.

Centrale DP Basic to urządzenia o konfiguracji pozwalającej w optymalnym stopniu odzyskiwać energię z powietrza usuwanego. Wymagany poziom odzysku energii zależny jest od zastosowanego rozwiązania i zamyka się w przedziale do 98% dzięki zastosowaniu odpowiedniego wymiennika: X, AX, 2X, R, G lub CF. Wszystkie wymienniki można wyposażyć w opcjonalną przepustnicę by-passu, która umożliwia chłodzenie świeżym powietrzem, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz obiektu. Centrale szerzej opisane są w załączonym folderze i mogą być wykonane w kilku standardach. Basic A i B to jednostki przeznaczone do wentylacji natomiast jednostki Basic C i D znajdują zastosowanie w klimatyzacji i wentylacji w oparciu o zewnętrzne media chłodnicze i grzewcze. Centrale w wykonaniu Basic DPA posiadają własny agregat chłodniczy i stanowią kompletny system klimatyzacyjny gotowy do pracy w momencie podłączenia zasilania elektrycznego.

Rys. poniżej: Centrale wentylacyjne: Basic A i B oraz Basic C i D (środkowa) i jednostka z własnym agregatem chłodniczym Basic DPA

Centrale DP Basic mogą być wyposażone w wysokosprawne wentylatory Plug z falownikami lub wentylatory z napędem EC. Oba rozwiązania zapewniają dokładne dopasowanie wydatku i sprężu powietrza do aktualnych potrzeb, zapewniając spełnienie wszystkich wymaganych prawem regulacji, np. współczynnika SFP. Program doboru central DP Calc pozwala na wybór rozwiązania zależnie od wymagań projektowych.

Kontrola wydatku powietrza i prędkości obrotowej wentylatora EC odbywa się dzięki zintegrowanej w urządzeniu elektronice. Zastosowanie wentylatorów z tym rodzajem napędu eliminuje konieczność stosowania przetwornic częstotliwości (falowników), a do sterowania należy użyć jedynie sygnału pochodzącego ze sterownika centrali klimatyzacyjnej / wentylacyjnej DP Basic. Wentylatory EC zapewniają dokładne dopasowanie wydatku powietrza zależne od aktualnych potrzeb, oszczędzając energię potrzebną do ich napędu. Stosowane również w centralach DP Basic wentylatory typu Plug z bezpośrednim napędem oferują bardzo ekonomiczną pracę a kontrola wydatku powietrza oraz spadku ciśnienia odbywa się dzięki zewnętrznym przetwornicom częstotliwości, które w połączeniu z wysokosprawnymi silnikami gwarantują wysoką sprawność całego zespołu.

Centrale DP Basic w momencie dostarczenia stanowią kompletny, fabrycznie przetestowany, gotowy do całorocznej pracy system klimatyzacyjny jeśli zamówienie obejmuje automatykę fabryczną. Firma Dan-Poltherm dostarcza autorskie oprogramowanie sterownika, oparte na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów. Wielokrotne udoskonalenia i testy w różnych warunkach pozwalają na optymalne sterowanie pracą i zabezpieczenie przed awariami urządzeń. Typoszereg central DP Basic obejmuje modele, począwszy od wydajności powietrza 500 m3/h, a kończąc na wydajności 120 000 m3/h.

Certyfikaty

 

Centrale z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła DP CF Basic

Centrale DP CF Basic wyposażone są w przeciwprądowy wymiennik ciepła składający się z płyt. stanowiących dużą powierzchnię wymiany ciepła. Urządzenie zapewnia oddzielenie powietrza z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się strumieni. Urządzenia znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest najwyższym poziom odzysku i zabezpieczenie przed możliwością przecieków od strony wyciągu do nawiewu, co ma miejsce dla instalacji opartych o regenerator obrotowy (wyciąg z pomieszczeń brudnych, toalet lub procesów technologicznych). Dobór urządzenia w nominalnych wydatkach powietrza pozwala osiągnąć 98% sprawność wymiennika, co znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach basenowych, dla których wymiennik jest specjalnie zabezpieczony antykorozyjnie. Zależnie od przepływu powietrza i jego parametrów. sprawność odzysku może być wyższa, jeśli ilość powietrza będzie mniejsza lub dopuszcza się częściową recyrkulację.

Centrale z wymiennikiem krzyżowym DP X Basic

Standardowy wymiennik krzyżowy składany jest z aluminiowych płyt dla normalnej wentylacji komfortu. Agresywne środowiska, takie jak np. pływalnie są wyposażone w wymiennik specjalny, na przykład z epoksydowanymi i lakierowanymi płytami odpornymi na korozję chemiczną. Turbulentne płyty oddzielają powietrze z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie. Dlatego taki wymiennik ciepła jest idealnym rozwiązaniem, gdy strumienie powietrza wyciągowego i nawiewanego należy rozdzielić. Sprawność wymiennika w standardowych parametrach mieści się do 70% według termometru suchego, jednak może być wyższa, jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej i jest wysoka temperatura na wyciągu. Wymienniki krzyżowe nie dają stuprocentowej pewności, że nie nastąpią przecieki pomiędzy strumieniami wyciągowym i nawiewnym. Pewność pełnej separacji strumieni daje zastosowanie central DP G Basic z glikolowym wymiennikiem ciepła, jednakże stosując nadciśnienie po stronie świeżego powietrza można w centralach DP X Basic uzyskać wysoką pewność, że zanieczyszczenia ze strony powietrza wyciągowego nie przenikną do nawiewu.

Centrale z wymiennikiem obrotowym DP R Basic

Podstawą konfiguracji central DP R Basic jest wymiennik obrotowy. Standardowy rotor jest wyposażony w wymiennik niehigroskopijny wyprodukowany z aluminium, który będzie uczestniczył tylko w przekazywaniu ciepła jawnego z wyciągowego powietrza do świeżego. Centrale Dan-Poltherm mogą być wyposażone w wymiennik higroskopijny, gdzie lamele aluminiowe są pokryte specjalną masą higroskopijną, umożliwiającą, oprócz przekazania ciepła jawnego również transfer wilgoci (odzysk zarówno ciepła jawnego jak i utajonego). Higroskopijny wymiennik obrotowy znakomicie sprawdza się w okresie zimowym. Dzięki powrotnemu transferowi wilgoci do powietrza nawiewanego uzyskujemy zwiększony komfort w pomieszczeniu Wymiennik obrotowy jest zbudowany z aluminium, wyposażony w śluzę czyszczącą i odpowietrzania, aby zminimalizować strefę mieszania się powietrza świeżego z wyciąganym. Sprawność temperaturowa wymiennika obrotowego dochodzi do 85%.

Centrale z wymiennikiem glikolowym DP G Basic

Odzysk ciepła na zasadzie przekazywania energii w dwóch odrębnych wymiennikach realizowany jest za pomocą central DP G Basic, jeżeli wymogiem jest całkowite odseparowanie dwóch strumieni powietrza lub jeśli sekcje nawiewu i wywiewu muszą być oddzielone od siebie. Możliwa jest dowolna konfiguracja urządzenia (co obrazują poniższe rysunki) z nawiewem zorganizowanym w dolnej lub górnej części centrali. DP G Basic może również funkcjonować jako dwie rozdzielone jednostki zlokalizowane w różnych częściach budynku (nawiew-wyciąg). Generalnie urządzenia wyposażone w wymienniki glikolowe nie występują z recyrkulacją, ale zdarzają się wyjątki jak np. aplikacje basenowe.

Centrale z podwójnym wymiennikiem krzyżowym DP 2X Basic

Centrale z podwójnym wymiennikiem krzyżowym DP 2X Basic posiadają zdublowany odzysk za pomocą krzyżowych wymienników płytowych. Agresywne środowiska, takie jak np. pływalnie, wyposaża się w wymiennik zabezpieczony antykorozyjnie na warunki chemiczne w tym chlor. Pofalowane płyty aluminiowe (turbulentne) oddzielają powietrze z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie, dlatego taki wymiennik ciepła jest idealnym rozwiązaniem, gdy tego typu rozwiązanie jest wymagane. Sprawność wymiennika mieści się w zakresie do 90% według termometru suchego, zależnie od przepływu powietrza, jednak może być wyższa, jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej na wyciągu. Standardowo wymiennik krzyżowy jest wyposażony w przepustnicę by-pass’u, która może być wykorzystana do kontroli przepływu powietrza, freecoolingu i odszraniania. Sekcja wymiennika jest wyposażona w tace skroplin po stronie powietrza wyciąganego, ponieważ w okresie zimowym może wystąpić wykraplanie, kiedy powietrze będzie się chłodziło poniżej punktu rosy.

Centrale z asymetrycznym wymiennikiem płytowym DP AX Basic

Asymetryczny wymiennik składa się z płyt podobnie jak wymiennik krzyżowy, lecz o większej sprawności odzysku i powierzchni wymiany ciepła. Agresywne środowiska, takie jak np. pływalnie, mogą być wyposażone w wymiennik tego typu, który powinien być zabezpieczony na korozję basenową. Sprawność wymiennika mieści się w zakresie do 80% zależnie od przepływu i parametrów powietrza, jednak może być wyższa, jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej na wyciągu. Standardowo wymiennik krzyżowy jest wyposażony w przepustnice by-pass’u, która może być wykorzystana do kontroli przepływu powietrza, freecoolingu i odszraniania. Sekcja wymiennika jest standardowo wyposażona w tace skroplin po stronie wyrzutni, ponieważ w okresie zimowym może wystąpić wykraplanie, kiedy powietrze będzie się chłodziło poniżej punktu rosy.

Centrale nawiewne, wywiewne DP N Basic / DP W Basic/ DP NW Basic

Typoszereg central DP N / W Basic pozwala dobrać centralę, począwszy od prostszych wersji, zawierających tylko wentylatory i filtr do rozwiązań spełniających pełne warunki komfortu. Centrale nawiewne / wywiewne DP N, DP W, DP NW Basic zapewniają spełnienie podstawowych funkcji jak wentylacja, ogrzewanie czy chłodzenie. Centrala nawiewno-wywiewna DP NW Basic oprócz wspomnianych wyżej funkcji może dodatkowo być wyposażona w zintegrowany układ chłodniczy zabudowany wewnątrz urządzenia.