Adiabatyczne nawilżacze powietrza

Adiabatyczne nawilżacze powietrza

Chłodzenie adiabatyczne w centralach DP

Funkcje:

  • nawilżanie adiabatyczne
  • chłodzenie adiabatyczne

Zalety:

  • Kompaktowa konstrukcja nawilżacza
  • Krótka sekcja nawilżająca w centrali
  • Montaż kanałowy nie wymaga długich odcinków kanału
  • Niski pobór energii elektrycznej
  • Niepalne materiały użyte w konstrukcji
  • Ekonomiczna i higieniczna poprawa warunków klimatycznych w pomieszczeniach

Adiabatyczne – złożowe nawilżacze powietrza Dan-Poltherm zbudowane są ze specjalnych materiałów, w których składzie są impregnowane włókna szklane umożliwiające łatwe pobieranie i oddawanie wilgoci nawet przy dużych prędkościach przepływu powietrza. Unikalny nieorganiczny skład bloków adiabatycznych nawilżaczy powietrza Dan-Poltherm zapewnia pełną higienę w ich stosowaniu oraz niepalność potwierdzoną certyfikatem TUV.

 

Nawilżacze adiabatyczne Dan-Poltherm są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie potrzeba równomiernie i optymalnie nawilżyć powietrze przy niskim nakładzie energetycznym w porównaniu do nawilżaczy parowych (konsumpcja energii elektrycznej). Nawilżacze powietrza znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, wylęgarniach drobiu, produkcji spożywczej oraz w urządzeniach klimatyzacyjnych, gdzie efekt nawilżania adiabatycznego wykorzystany jest do chłodzenia powietrza w okresie letnim, dzięki czemu można uzyskać niskie temperatury nawiewu powietrza bez użycia układów sprężarkowych.

Adiabatyczne nawilżacze powietrza
Adiabatyczne nawilżacze powietrza

Chłodnice adiabatyczne w centralach Dan-Poltherm realizują funkcje chłodzenia powietrza bez udziału układu sprężarkowego. Samo chłodzenie adiabatyczne może być realizowane na kilka sposobów np. natrysk bezpośredni wody na wymienniki ciepła (krzyżowe, płytowe) ale najbardziej wydajnym sposobem jest zastosowanie nawilżaczy adiabatycznych – złożowych umieszczonych np. na wyciągu centrali przed sekcją odzysku ciepła które w tej lokalizacji pełnić będą funkcję ochładzania powietrza co obrazuje rysunek.

nawilżanie adiabatyczne centrale klimatyzacyjne Dan-Poltherm

Nawilżacze Adiabatyczne Dan-Poltherm mogą być integralną częścią centrali klimatyzacyjnej DP Comfort czy DP Basic lub jako oddzielne sekcje do montażu kanałowego. Urządzenia produkowane są we wszystkich rozmiarach zgodnie z typoszeregiem central Dan-Poltherm od wielkości DP 1 do DP 101/120. Program doborowy umożliwia wybór optymalnej jednostki zależnie od oczekiwanego poziomu nawilżania. Najczęściej stosowane są bloki o złożu 200 mm, ale dostępne są także 100 i 300 mm.

nawilżanie adiabatyczne centrale klimatyzacyjne Dan-Poltherm

Dobór nawilżacza adiabatycznego / chłodnicy adiabatycznej wykonuje się w programie doborowym Dan-Poltherm i zależnie od oczekiwanego poziomu efektywności nawilżania czy chłodzenia mamy do wyboru kilka grubości złoża od najmniejszego 75mm, kończąc na 300mm. Orientacyjne sprawności oraz niskie spadki ciśnienia (opory przepływu) zobrazowano poniżej, zależnie od zastosowanej grubości złoża nawilżacza adiabatycznego.

Nawilżacze adiabatyczne oraz chłodnice adiabatyczne podstawowe parametry
Nawilżacze i chłodnice adiabatyczne Dan-Poltherm

Możliwe cykle nawilżania adiabatycznego przedstawiono na poniższym wykresie, przy założeniu parametrów startowych -3oC/80% w celu osiągnięcia parametrów powietrza nawiewanego 22oC/50%. Wykres obrazuje dwie możliwe drogi : A-B-C-D lub A-E-D.

Oba przypadki kończą się tym samym poziomem nawilżenia i temperatury 22oC/50%, idąc od 2,5g/kg do 8g/kg, ale drogi i wymagane efektywności nawilżaczy adiabatycznych są różne. Linia BC pokrywa niemal w całości dopuszczalne nawilżanie adiabatyczne natomiast linia ED pokrywa je częściowo, dlatego do oceny procesu wprowadziliśmy współczynnik efektywności nawilżania, który jest relacją między rezultatem oczekiwanym a maksymalnym dopuszczalnym (możliwym) do osiągnięcia w naszym nawilżaczu.

Różnica pomiędzy temperaturami końca i początku procesu nawilżania TB-TC w stosunku do różnicy początkowej temperatury procesu (temp. termometru suchego) i odpowiadającej jej temperatury termometru mokrego TB-TBtm pokazuje nam efektywność nawilżania w nawilżaczu Dan-Poltherm. Sprawności opisanych procesów kształtują się jak niżej:

Linia BC 28-14oC/28-12,5=90%

Linia E-D: 36-22/36-15,5=68,3%

Dan-Poltherm nawilżacze adiabatyczne wykres sprawności procesów