Galerie i Centra Handlowe, salony sprzedaży

Głównym zadaniem stawianym systemom klimatyzacji komfortu jest zapewnienie jak najkorzystniejszych parametrów powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, jak również minimalizacja kosztów eksploatacji.
Firma Dan-Poltherm ofe­ruje pełną gamę urządzeń zapewniających utrzymanie właściwych parametrów powie­trza w strefie przebywania ludzi.
Kompaktowe centrale typu DP Comfort firmy Dan-Poltherm stanowią same w sobie kom­pletny system klimatyzacyjny. W wielu przypadkach nie wymagają żadnych ze­wnętrznych urządzeń, takich jak kotłownia lub wymiennikownia zimą, czy agregaty i instalacja wody lodowej latem. Centrale te mogą być wyposażone w dodatkowe systemy odzysku ciepła np. PRS (zaawansowany system recyrkulacji powietrza) lub wyposażone są w wymiennik krzyżowy, obrotowy lub glikolowy  oraz odwracalną pompę ciepła typu powietrze-powietrze lub  powietrze-woda.

Centrale DP Comfort to urządzenia o konfiguracji pozwalającej w maksymalnym stopniu odzyskiwać energię z powietrza usuwanego. Realizowane jest to poprzez łączenie ze sobą w jednej centrali kilku rodzajów odzysku energii. Podstawowym układem jest połączenie pompy ciepła z systemem PRS lub wymiennikiem obrotowym czy krzyżowym.
Systemy oparte o powietrzne pompy ciepła DP PRS produkcji Dan-Poltherm nie ko­rzystają z żadnych zewnętrznych mediów (za wyjątkiem energii elektrycznej) i  nie muszą być wyposażone w nagrzewnicę ani w dodatkową chłodnicę.  Systemy oparte o wodne pompy ciepła DP  WHP współpracują z pierścieniem wodnym  i zapewniają klimatyzację całoroczną obiektów w oparciu o energię ze źródła zewnętrznego.

DP COMFORT – opis ogólny

Centrale DP Comfort posiadają wysoce sprawną pompę ciepła, w której cała moc po­bierana przez sprężarki przekazywana jest na ciepło w okresie grzewczym. Współ­czynnik efektywności energetycznej pom­py ciepła (COP) jest zbliżony do 6, tzn. że z 1 kW pobieranej mocy elektrycznej uzyskuje się około 6 kW mocy cieplnej. Dodatkowy wymiennik np. krzyżowy czy obrotowy  nie pobiera energii odzyskując od 50% do 75% ciepła (w zależ­ności od Δt). Latem pompa ciepła pracuje w trybie rewersyjnym chłodząc powietrze.

Centrale klimatyzacyjne typu DP w momencie dostarczenia stanowią kom­pletny, fabrycznie przetestowany, gotowy do całorocznej pracy system klimatyzacyj­ny, do którego należy jedynie przyłączyć instalację kanałową oraz doprowadzić zasi­lanie elektryczne (dla powietrznych pomp PRS) oraz przyłącze pierścienia wodnego (dla wodnych pomp WHP). Urządzenia posiadają zabudowaną w urządzeniu automatykę wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na optymalne sterownie pracą i zabezpieczenie przed awariami urządzeń.

CH „Manhattan” w Gdańsku – powietrzne pompy ciepła

Centrale te są przewidziane głównie do całorocznej klimatyzacji obiektów handlowych i wystawowych ale również kubaturowych jak lotniska, hale widowiskowo sportowe, banki, po możliwie najniższych kosztach energetycznych, a tym samym eksploatacyjnych.

Typoszereg central DP Comfort obejmuje kilka  podstawowych konfiguracji central z pompą ciepła. Wszystkie centrale z pompą ciepła oprócz jednostek PRS (powietrze-powietrze) mogą współpracować z pierścieniem wodnym poprzez zastosowanie dodatkowego lub osobnego wymiennika typu freon-woda WHP (Water Heat Pump).

Spośród urządzeń DP PRS i DP WHP można wybrać centralę, która będzie pasowała do każdych warunków w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Dostawa kompletnego urządzenia jest zazwyczaj w sekcjach w celu ułatwienia montażu na przeznaczonym miejscu, ale jest możliwe złożenie zamówienia na przerobienie danej wersji, jeśli dostęp do pomieszczenia jest ograniczony lub utrudniony. Ofertę uzupełniają również centrale bez pompy ciepła DP Basic dla pomieszczeń o niższych wymaganiach takich jak zaplecza, części techniczne itp.

Centrala DP PRS z by-passem wymienników pompy ciepła, wentylatory PLUG

DP COMFORT Wybór systemu: woda – powietrze lub powietrze – powietrze

DP WHP – Pompy ciepła woda-powietrze (Water Heat Pump) do współpracy z pierścieniem wodnym.

System całorocznej klimatyzacji oparty o pierścień wodny, wykorzystujący wieże chłodnicze, węzeł cieplny oraz agregaty chłodnicze. Pompy ciepła central klimatyzacyjnych DP WHP zimą bazują na pętli wodnej jako dolnym źródle energii natomiast latem oddają do instalacji nadmiar ciepła, które trafia do wież chłodniczych. Centrale DP WHP przeznaczone są również do pracy ze 100% udziałem świeżego powietrza (np. 2 wymiany) zapewniając nawiew wynikający z warunków higienicznych, współpracując z wewnętrznymi pompami ciepła,  sterowanymi przez użytkowników danej powierzchni handlowej.  Jednostki Dan-Poltherm mogą   pracować w trybie recyrkulacji ze zwiększoną ilością wymian w obsługiwanej strefie  (np. 6 do 8 wymian) tak, aby stanowiły kompletny system z wyeliminowaniem wewnętrznych pomp ciepła.

DP PRS – Pompy ciepła powietrze-powietrze.

Kompaktowe centrale klimatyzacyjne typu DP Comfort   wyposażone są w wysoce sprawną, odwracalną pompę ciepła, o współczynniku COP zbliżonym do 6 i współczynniku EER powyżej 4. Przy limitowanej ilości świeżego powietrza (np. do 30%), pompa ciepła może pracować efektywnie w zakresie temperatur zewnętrznych od -22oC do +35oC. Przy zwiększonych stratach statycznych klimatyzowanego obiektu (np. duże przeszklenia), lub większej ilości świeżego powietrza (nawet do 100%) centrale DP Comfort mogą być dodatkowo wyposażone w obrotowy, krzyżowy lub glikolowy wymiennik ciepła. Autorski system DP PRS znakomicie sprawdza się jako autonomiczne i niezależne rozwiązanie (bazujące jedynie na energii elektrycznej) przy klimatyzacji części wspólnych, pasaży,  dużych  sklepów oraz całego centrum handlowego z podziałem na strefy klimatyzacyjne.

DP COMFORT Wybór systemu: system mieszany powietrze – powietrze i woda – powietrze

DP PRS + DP WHP – System mieszany, w którym zastosowanie znalazły dwa rodzaje pomp ciepła – pompy ciepła powietrze-powietrze oraz pompy ciepła woda-powietrze (Water Heat Pump) do współpracy z pierścieniem wodnym.

Połączenie dwóch rodzajów pomp ciepła pozwala ograniczyć instalację pierścienia wodnego poprzez zastosowanie urządzeń DP PRS na części wspólne, pasaże oraz autonomiczne strefy, w tym sklepy o dużych powierzchniach.

Małe lokale handlowe mogą być obsługiwane wewnętrznymi pompami ciepła podłączonymi do pierścienia wodnego, a higieniczna ilość powietrza może być dostarczona centralami DP WHP a nawet DP Basic bez pompy ciepła.

 

CH Millenium Hall w Rzeszowie z kinem Multikino, oparte o system mieszany (Galeria) oraz powietrznych pomp ciepła (Kina)

DP COMFORT System PRS: pompy ciepła typu powietrze – powietrze

Centrale DP-PRS  ( pompy ciepła typu powietrze-powietrze ) idealne sprawdzają się w klimatyzacji centrów handlowych, salonów sprzedaży, hal targowo wystawowych – wszędzie tam,  gdzie wymagana jest ograniczona ilość świeżego powietrza w przekroju całorocznej pracy.  Typoszereg central typu DP PRS  składa się z następujących układów odzysku ciepła: PRS (pompa ciepła, system PRS), R PRS (pompa ciepła, wymiennik obrotowy, system PRS), X PRS (pompa ciepła, wymiennik krzyżowy, system PRS) oraz G PRS (pompa ciepła, wymiennik glikolowy, system PRS).

Zastosowanie wymiennika R, X lub G w połączeniu z pompą ciepła i systemem PRS pozwala na zwiększenie udziału świeżego powietrza, zapewniając niezawodną i energooszczędną eksploatację. Można śmiało stwierdzić, że z uwagi na wysoką sprawność stanowią kompletny system klimatyzacyjny, który nie wymaga w wielu zastosowaniach wspomagania instalacjami zewnętrznymi, takimi jak woda lodowa lub grzewcza. Z mediów potrzebna jest tylko energia elektryczna. Upraszcza to również znacznie montaż, rozruch a później serwis.

Dla potrzeb samej wentylacji centrale DP z reguły nie wymagają stosowania żadnych nagrzewnic. Również przy dodatkowej funkcji ogrzewania budynku zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła energii cieplnej jest minimalne, lub wręcz nie występuje dla niektórych typów obiektów, jak np. centra handlowe, wystawowe czy konferencyjne . W tych obiektach centrale DP PRS  nie wymagają stosowania nagrzewnic. Emisja ciepła od ludzi, urządzeń i od oświetlenia w centrach handlowych jest wystarczająca do pokrycia strat przenikania w okresach normalnej eksploatacji obiektów. Pozwala to, dzięki wielostopniowemu odzyskowi ciepła, nawiewać do obiektu powietrze o temperaturze nie niższej, niż temperatura w pomieszczeniu. Zastąpienie w dużym obiekcie instalacji pierścienia wodnego, wody lodowej i grzewczej oraz konwencjonalnych central zespołami DP PRS , daje widoczną oszczędność inwestycyjną. Natomiast oszczędności eksploatacyjne są zdecydowanie znaczniejsze.

DP COMFORT System WHP: pompy ciepła typu woda – powietrze

Centrale DP WHP z pompą ciepła typu woda-powietrze przeznaczone do pracy w układzie pierścienia wodnego są urządzeniami w pełni samodzielnymi w zakresie grzania i chłodzenia. Urządzenia te działają w oparciu o układ rewersyjnej pompy ciepła, w skład której wchodzą następujące elementy: płytowy wymiennik ciepła, skraplacz/parownik, sprężarka, wentylator, zawór zwrotny oraz sterownik. System pompy ciepła przeznaczony do pracy w pętli wodnej znajduje zastosowanie w budynkach, które charakteryzują się występowaniem zapotrzebowania grzania i chłodzenia w tym samym czasie. W okresie zimowym, gdy strefy wewnętrzne typowego budynku wymagają chłodzenia podczas gdy w tym samym czasie strefy zewnętrze wymagają grzania. W przypadku pracy pompy ciepła, ciepło skraplania układu chłodniczego jest wykorzystywane do ogrzewania stref wymagających ogrzania. W przypadku występowania szczytowego zapotrzebowania na ciepło, do podgrzewu wody w pętli wodnej wykorzystywany jest kocioł. System wykorzystuje także wieże chłodnicze oraz agregaty chłodnicze, aby usunąć nadmiar ciepła skraplania w pętli wodnej podczas okresów, w których dominuje wymóg chłodzenia.

W trybie chłodzenia, płytowy wymiennik ciepła działa jako skraplacz a wymiennik jako parownik. W trybie grzania, płytowy wymiennik ciepła działa jako parownik a wymiennik jako skraplacz. Zawór 4-drogowy zainstalowany jest w układzie chłodniczym i umożliwia przejście z trybu grzania w tryb chłodzenia i odwrotnie. Skraplacz i parownik są przystosowane do przepływu gorącego i zimnego czynnika chłodniczego w  stanie ciekłym lub gazowym.

Typoszereg central typu DP WHP składa się z następujących układów odzysku ciepła: R (obrotowy wymiennik ciepła), X (krzyżowy wymiennik ciepła), HP (pompa ciepła) wraz z pompą ciepła przeznaczoną do pracy w pętli wodnej i występuje jako jedna (samodzielna) jednostka.

DPR WHP – Centrala klimatyzacyjna wyposażona w higroskopijny wymiennik obrotowy oraz pompę ciepła przeznaczoną do rewersyjnej współpracy z pierścieniem wodnym. Latem nadwyżka energii z procesu skraplania jest oddawana do pierścienia wodnego, natomiast zimą ta sama instalacja wodna stanowi dolne źródło na potrzeby ogrzewania.

DPX WHP – Centrala klimatyzacyjna wyposażona w krzyżowy wymiennik ciepła oraz pompę ciepła przeznaczoną do rewersyjnej współpracy z pierścieniem wodnym. Pompa ciepła zapewnia chłodzenie oraz grzanie, a inteligentny system free coolingu zapewnia najbardziej optymalną i efektywną pracę urządzenia w okresach przejściowych.

DP WHP – Najprostsza centrala w typoszeregu, przeznaczona do współpracy z pierścieniem wodnym. Urządzenie można porównać do klimatyzatora dachowego z funkcją grzania i możliwością dopuszczenia świeżego powietrza lub pracy w trybie wentylacji z precyzyjnym utrzymywaniem zadanej temperatury wewnątrz pomieszczeń lub nawiewu, tzw. free-cooling.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

System DP ViewNet umożliwia zdalną obsługę urządzeń przez serwis Dan-Poltherm, polegający na codziennej kontroli poprawności pracy urządzeń oraz niezwłoczną reakcję serwisową w przypadku pojawienia się awarii. Użytkownik zyskuje możliwość sterownia budynkiem za pomocą urządzeń mobilnych lub stacjonarnych przy pomocy przeglądarki internetowej.

 

 

Centrale DP Comfort i DP Basic to gotowe zespoły z zabudowaną kompletną automatyką. Praca centrali w oparciu o testowane fabrycznie autorskie oprogramowanie, zapewnia optymalną pod kątem energooszczędności pracę urządzenia. Urządzenia po podłączeniu zasilania są gotowe do pracy i nie wymagają kosztownych prac przyłączeniowych do zewnętrznych mediów grzewczych i chłodniczych (oprócz DPR Basic), redukując moc kotłowni i agregatów zainstalowanych w budynku.

Centrale DP Comfort i DP Basic można opcjonalnie wyposażyć w by-pass wymienników chłodniczych zmniejszający opór przepływu powietrza wewnątrz jednostki zawsze wtedy, gdy agregat chłodniczy nie pracuje. W okresach przejściowych wiosna-jesień, latem w okresach nocnych, jak również w każdym momencie, gdy sprężarki nie pracują, rozwiązanie to zapewnia znaczący spadek oporów przepływu przez chłodnicę.

Pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze central DP wyposażone są w sprężarki typu „scroll” z możliwością płynnej regulacji mocy w zakresie 0-100%. Skokowa regulacja w pompach ciepła typu on-of realizowana jest poprzez agregaty wielosprężarkowe. Oba rozwiązania zapewniają dokładne dopasowanie mocy chłodniczej/grzewczej do bieżącego zapotrzebowania i oczekiwanego poziomu dokładności regulacji. Wysokosprawne, przeplatane, wieloobwodowe wymienniki chłodnicze pompy ciepła to jedyny produkt tego typu na rynku a rozwiązanie to zostało uznane przez Unię Europejską, która przyznała firmie Dan-Poltherm dofinansowanie na rozwój tak innowacyjnego produktu.

Doskonałe dopasowanie wydatku powietrza i sprężu do zmiennej charakterystyki sieci oraz trybu pracy urządzenia jest standardowo realizowane przez wentylatory EC lub Plug z falownikiem. Niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów centrale DP Comfort i DP Basic dopasują wydatek powietrza do oczekiwanych wartości. Kontrola wydatku powietrza i prędkości obrotowej wentylatorów odbywa się dzięki zintegrowanej w urządzeniu elektronice.

Obudowa central DP posiada osłony inspekcyjne i drzwiczki łatwo otwieralne z zawiasami i klamkami, co umożliwia szybki dostęp do urządzeń w trakcie konserwacji lub przeglądu. Izolacja cieplna nowoczesnego poszycia jest w przybliżeniu o połowę lepsza pod względem izolacyjności, niż tradycyjny materiał – wełna mineralna.

flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.