EKOPROJEKT (EcoDesign) 2016/2018

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne Dan-Poltherm  są zgodne z Dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign), spełniając wymagania Rozporządzenia Komisji UE Nr 1253/2014 i 1254/2014.

Program doborowy urządzeń Dan-Poltherm – DP Calc umożliwia dobór central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi Ekoprojektu (EcoDesign), obowiązującymi od stycznia 2016 roku, jak również podwyższonych kryteriów Ekoprojektu na rok 2018. Pamiętać należy, iż obecne projekty, których realizację przewidziano po 2018 roku powinny już dziś zakładać dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z podwyższonymi wymogami odnośnie  sprawności i zużycia energii, które będą obowiązywać po 01.01.2018.  Zastosowanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  niespełniających wymagań Dyrektywy Ekoprojekt (EcoDesign) wiąże się z konsekwencjami nałożonymi przez Inspekcję Handlową, łącznie z  koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu. Urządzenia nie spełniające wymagań minimalnych nie mogą być wprowadzane do obrotu na rynkach krajów Unii Europejskiej.

Określenie wymaganych sprawności odzysku ciepła:

 • od stycznia 2016 r – min. 67% (min.63% z medium pośredniczącym),
 • od stycznia 2018 r – min. 73% (min.68% z medium pośredniczącym).

Dodać należy, iż mówimy o sprawności centrali wzorcowej w warunkach suchych (bez wpływu wilgotności), przy zredukowanej różnicy temperatur przed i za odzyskiem ciepła do 20oC, co w praktyce przekłada się na zdecydowanie wyższe sprawności w obliczeniowych punktach pracy oferowanych urządzeń, niekiedy w okolicy 80%, przy zwiększonej różnicy temperatur i mokrej wymianie ciepła. Każdy dobór centrali objętej Ekoprojektem (karta doborowa urządzenia) powinien zawierać zestaw danych umożliwiających ocenę nie tylko konfiguracji projektowej w założonym punkcie pracy ale również dane centrali wzorcowej z deklaracją spełnienia wymagań sprawności i zużycia energii na odpowiednim poziomie w warunkach opisanych szerzej w Rozporządzeniu Komisji UE Nr 1253/2014 – Dyrektywie EcoDesign /Ekoprojekt. Program doboru central klimatyzacyjnych Dan-Poltherm został przystosowany do prezentacji danych w wymaganym punkcie pracy urządzenia oraz dla centrali wzorcowej, wymaganej w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1253/2014

Parametry, które należy podać zgodnie z wymaganiami Ekoprojektu, zgromadzone są w załączniku nr III (dla urządzeń SWNM) oraz nr IV (dla urządzeń SWM) Rozporządzenia 1253/2014. Z załączników wynika, że obliczenia należy wykonać dla kilku punktów pracy (filtry czyste, filtry średnio-zabrudzone) oraz dla właściwej centrali i tzw. centrali wzorcowej, w skład której wchodzą: urządzenie odzysku ciepła, wentylatory nawiewny i wywiewny oraz dwa filtry, co zobrazowano na rysunku centrali wzorcowej  Dan-Poltherm.

W  programie doboru central Dan-Poltherm, wszystkie wymagane przez Ekoprojekt (EcoDesigne) obliczenia wykonywane są automatycznie. Następnie wyniki obliczeń porównywane są z ich granicznymi wartościami wymaganymi rozporządzeniem 1253/2014. W przypadku, gdy któryś z parametrów (np. sprawność urządzenia do odzysku ciepła czy wewnętrzna moc jednostkowa wentylatora) nie odpowiada normom, program sygnalizuje problem i sugeruje odpowiednie zmiany (np. zmianę wielkości urządzenia, zastosowanie sprawniejszego odzysku ciepła, zwiększenie średnicy wentylatora). Rezultatem działania programu jest wydruk z informacją o fakcie spełnienia wytycznych nałożonych przez Ekoprojekt dla roku 2016 i dla roku 2018.

Nowa klasyfikacja central wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE Nr 1253/2014 – Dyrektywą EcoDesign /Ekoprojekt.

 • SWM – systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych,

Każde urządzenie o wydajności do 250 m3/h oraz urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, tylko jeśli jest deklaracja producenta, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do budynków mieszkalnych. Dla SWM  obowiązkowe jest posiadanie etykiety energetycznej

 • SWNM – systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych.

Każde urządzenie o wydajności powyżej 1 000 m3/h oraz  urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, jeżeli brak jest deklaracji producenta, że produkt jest przeznaczony do budynków mieszkalnych. Dla SWNM jest obowiązek spełnienia dwóch warunków łącznie: uzyskania wymaganej sprawności odzysku ciepła powyżej 67% oraz osiągnięcia odpowiedniej wartości współczynnika JMWint (SFP) układu.

Dodatkowe wymogi dotyczące Ekoprojekt/Ecodesign dla systemów wentylacji budynków niemieszkalnych od 01.01.2016 /2018

 • Poza wynikami obliczeń dotyczącymi centrali, rozporządzenie 1253/2014 nakłada na producenta central wentylacyjnych również obowiązek publikowania informacji o współczynnikach przecieków powietrza, metodzie sygnalizacji zabrudzenia filtrów, czy też stronę www zawierającą instrukcję demontażu urządzenia. Wszystkie te dane można wygenerować korzystając z naszego programu doboru DP Calc, umożliwiającego dobór urządzeń zgodnych z Dyrektywą Ecopojekt (EcoDesigne).
 • Wszystkie urządzenia muszą posiadać układ odzysku ciepła
 • Wszystkie wentylatory muszą być przygotowane do napędu wielobiegowego (min. 3 biegi plus 0) lub płynnej regulacji prędkości. Może być stosowany zewnętrzny regulator.

Centrale DP wyposażone są w wysokosprawne wentylatory z napędem EC lub jednostki typu Plug z zewnętrznym falownikami. Oba rozwiązania zapewniają dokładne dopasowanie wydatku i sprężu powietrza do aktualnych potrzeb, zapewniając spełnienie wszystkich wymaganych prawem regulacji. Rozwiązanie stosujemy jako standard od wielu lat, wobec czego urządzenia nie wymagają żadnych modyfikacji w celu dostosowania do nowej Dyrektywy (Ekoprojekt). Wentylatory central DP z rzeczywistym pomiarem przepływu w m3/h, zapewniają dokładne dopasowanie wydatku powietrza zależne od zmiennej charakterystyki pracy czy stanu zabrudzenia filtrów, oszczędzając energię potrzebną do ich napędu. Program doborowy DP Calc central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych produkcji Dan-Poltherm, umożliwia dobór wielu konfiguracji wentylatorów począwszy od średnicy wirnika, jak również możliwość zastosowania kilku jednostek (Fanwall Technology) w celu osiągnięcia wymagań określonych przez Ekoprojekt 2016/2018 (EcoDesign).

 • Wszystkie układy odzysku ciepła powinny mieć by-pass (jako obejście lub funkcja sterowania)

Centrale klimatyzacyjne Dan-Poltherm posiadają w standardzie  obejście układu odzysku ciepła typu by-pass dla wszystkich wymienników przeponowych oraz obejście jako funkcja sterowania dla wymienników glikolowych, obrotowych oraz pomp ciepła. Nowa wytyczna Ekoprojektu nie wymaga żadnych modyfikacji w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych produkcji Dan-Poltherm.

 • Filtry powietrza muszą posiadać od 01.01.2018 roku, wizualną lub automatyczną sygnalizację przekroczenia dopuszczalnego spadku ciśnienia.

Dan-Poltherm stosuje sygnalizację zabrudzenia filtrów w standardzie od kilkunastu lat, spełniając dyrektywę z dużym wyprzedzeniem.

 

Rozporządzenie nie ma zastosowania do urządzeń wentylacyjnych:

 • Gdy pobór mocy jest mniejszy niż 30W (na strumień powietrza)
 • Wentylatory osiowe lub promieniowe wyposażone są jedynie w obudowę, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 327/2011
 • Wentylatory przeznaczone są wyłącznie do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Wentylatory przeznaczone są wyłącznie do stosowania w sytuacjach awaryjnych, przez krótki czas, i spełniają podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego
 • Wentylatory wywiewne do medium o temp. powyżej 100 °C
 • Wentylatory pracują w temp. otoczenia powyżej 65 °C
 • Temperatura strumienia powietrza lub otoczenia silnika jest mniejsza niż -40 °C
 • Napięcie zasilania przekracza 1000 V AC lub 1500 V DC
 • Wentylatory pracują w warunkach toksycznych, wysokiej korozyjności lub narażenia na substancje ścierne
 • Urządzenie zawiera wymiennik ciepła i pompę ciepła do odzysku ciepła
 • W przypadku zastosowania do okapów kuchennych
 • Gdy są to urządzenia wielofunkcyjne, których głównym zadaniem jest ogrzewanie lub chłodzenie.
flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.